Lasten, nuorten ja perheiden Espoo

Perheiden hyvinvointi ja arkea helpottavat ratkaisut on nostettava etusijalle päätöksenteossa. Espoo on tiennäyttäjä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa. Espoo on kasvava kaupunki, jonka isona haasteena on laadukkaiden palveluiden järjestäminen kaikille asukkaille.

Varhaiskasvatus ja koulut

Espoossa päiväkodit ja koulut ovat terveitä ja turvallisia paikkoja lapsille, nuorille ja aikuisille. Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat otetaan vakavasti. Oireisiin puututaan ja kartoitukset tehdään. Varaudutaan tulevina vuosina yhä useamman koulun ja päiväkodin korjaustarpeeseen. Espoossa pidetään huolta lapsista ja aikuisista eikä kenenkään terveys saa olla taloudellisesta tilanteesta kiinni.

Espoo selvittää omalta osaltaan mahdollisuuden maksuttomaan varhaiskasvatukseen siten, että 20 tuntia olisi veloituksetta ja siitä ylimenevä osa on maksullista. Pienin askelin, mutta suuntana se, että yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatus olisi maksutonta. Näin annamme perheille lisää mahdollisuuksia valita eikä osa-aikaisen työn vastaanottaminen aiheuta taloudellisia haasteita.

Koulukiusaamiseen puututaan, etsitään keinot, joilla siihen voidaan puuttua koulupäivän ulkopuolella. Tunnistetaan kiusaaminen myös päiväkodeissa.

Iltapäivätoiminta taataan kaikille 1. luokan oppilaille. Harrastustoimintaa sisällytetään koulupäivän yhteyteen ja sen jälkeen, jotta pienten alakoululaisten päivä yksin kotona ei ole mahdottoman pitkä.

Liikkuva koulu lisää lasten ja nuorten liikkumista. Tätä ajattelua tulee laajentaa myös päiväkoteihin. Koulupäivän yhteyteen lisätään mahdollisuuksia harrastukseen.

Lasten ja nuorten parissa työskentelevien hyvinvoinnista tulee huolehtia, heitä pitää tukea ja kouluttaa. Moniammatillisen yhteistyön merkitys tulee tunnustaa ja raja-aitoja purkaa. Resurssien niukkuus on tosiasia, mutta olemassa olevia rakenteita pitää voida kehittää toimivimmiksi.

Espooseen halutaan muuttaa ja Espoossa halutaan perustaa perheitä, koska täällä huolehditaan lapsista. Pitkällä aikavälillä valmistaudutaan maksuttomaan päivähoitoon. Espoo-lisä ei ole leikkurissa, kustannuksia karsitaan panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin, jolloin kalliiden korjaavien palveluiden tarve vähenee.

Harrastaminen

Harrastamisen hyödyt ovat moninaiset ja Espoossa tehdäänkin töitä sen eteen, että kaikille lapsille ja nuorille voidaan taataan vähintään yksi harrastus. Harrastustoimintaa järjestävät niin kunta, kolmas sektori, yritykset ja seurakunnat. Harrastuksessa lapsi ja nuori parhaimmillaan oppii uutta, kasvattaa itsetuntoaan, saa ystäviä ja ohjaajasta luotettavan aikuisen elämäänsä. Kaikki nämä ehkäisevät syrjäytymistä.

Espoo tarjoaa ilmaisia tiloja harrastamiseen ja avustaa sitä järjestäviä tahoja. Harrastustarjontaa on laajasti ja kaupunki kehittää harrastustoimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Tilojen varaamisesta on tehtävä mahdollisemman helppoa. Koulujen, päiväkotien ja nuorisotilojen ja yhä enemmän myös yritysten tiloja tulee saada harrastustoiminnan käyttöön.

Harrastamiseen ei liity pelkästään kustannukset, vaan myös miten ja mistä harrastuksen löytää, miten ne on saavutettavissa ja sopivatko ajankohdat työssäkäyvien vanhempien arjen rytmiin. Kootaan tietoa harrastuksista yhteen paikkaan, jotta mieluisan harrastuksen löytäminen on helppoa.

Lasten ja nuorten kuuleminen

Espoossa kuullaan lapsia ja nuoria laajasti heitä koskevissa asioissa. Kouluissa oppilaita osallistetaan koulun kehittämiseen. Onnistumisen kokemukset osallistumisesta, vaikuttamisesta ja kuulluksi tulemisesta ohjaavat nuoria kohti aktiivista kansalaisuutta. Espoon nuorisovaltuusto on Suomen suurin ja sen jäsenillä on upeat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa nuorten asioihin Espoon päätöksenteossa. Pysykäämme Espoossa tiennäyttäjinä lasten ja nuorten kuulemisessa ja annetaan nuorille ja heidän kanssaan työskenteleville aitoja vaikuttamismahdollisuuksia päiväkodeissa, kouluissa ja päätöksenteossa.

Espoosta löytyy innovaatioita myös sähköisten verkkodemokratiatyökalujen kehittämiseen.

Mahdollistetaan puolueiden esittäytymiset kouluissa ja tuetaan monimuotoista demokratiakasvatusta. Järjestetään varjovaaleja kouluissa, paneelikeskusteluita ja perehdytään vaikuttamisen eri muotoihin.

Terveyspalvelut

Espoo kokee suuren rakenteellisen muutoksen tulevina vuosina. Tästä huolimatta ja tämän johdosta terveyspalveluiden tulee olla helposti saavutettavissa. Kehitetään innovatiivisia ja helposti saavutettavia terveyspalveluiden muotoja, kuten iltaneuvolat, pop up –terveyspisteet, joissa voi saada mm. infulenssarokotteen ja mittauttaa verenpaineen. Tuodaan lasten määräaikaistarkistuksia päiväkoteihin ja hammastarkastuksia päiväkoteihin ja kouluihin. Liikutetaan terveyspalveluita käyttäjien luokse niin paljon kuin se on mahdollista. Arkea helpottavat ratkaisut tukevat lapsiperheiden arkea.

Kouluterveydenhuoltoon, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja ennaltaehkäiseviin matalankynnyksen palveluihin panostetaan Espoossa myös tulevaisuudessa. Espoossa toteutetaan Lapsi – ja perhepalveluiden muutosohjelman (linkki http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut) kehittämiä toimenpiteitä. Lape siirtää palveluiden painopisteen varhaiseen tukeen, muuttaa toimintakulttuuria ja kokoaa palvelut asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi, joka auttaa palveluiden tarjoamista oikea-aikaisesti. Pelkästään toimintakulttuurin muutos ja nykyisten resurssien uudelleen järjesteleminen tuo kuntalaisille parempia palveluita sekä säästöä.

Nuoret Espoossa

Espoossa on Suomen suurin nuorisovaltuusto. Kannustetaan nuoria vaikuttamaan ja tuomaan äänensä kuuluviin. Vaikuttamistyö ja osallisuus tulee näkyä kouluissa enemmän. Myös hiljaisten nuorten äänen tulee kuulua paremmin Espoossa. Etsitään ne osallistamisen ja vaikuttamisen muodot, jotka ovat nuorille luontevia. Käytetään hyödyksi sosiaalista mediaa, oppilaskuntia, harrastusryhmiä jne.

Nuorisotyö jalkautuu yhä enemmän nuorten pariin. Nuorisotaloilla tavoitetaan vain murto osa nuorista, joten nuorisotyön tulee jalkautua sinne, missä nuoret ovat luonnostaan. Nuorisotyötä tuodaan yhä enemmän osaksi nuorten arkea kouluissa. Nuorten arjessa ei ole liikaa luotettavia aikuisia, vaan jokainen ammattilainen tarvitaan nuorten arjen tukemisessa. Ohjaamotoiminta pyritään vakiinnuttamaan nuorten palveluksi Espoossa, myös siinä tapauksessa, että nykyinen rahoitusmalli loppuu.

Ajatukseni Espoosta

Lasten, nuorten ja perheiden Espoo

Turvallinen ja sujuva arki edistää kaikkien hyvinvointia

Työikäisten Espoo

Elinvoimainen Espoo houkuttelee kaikenikäisiä

Tulevaisuuden Espoo

Innovaatioita, unelmia, kotikaupunki ja yhteisöllisyyttä

Herttaliisan Espoo

Uskallusta ja yhteishenkeä

Herttaliisa

Uudenlaista ajattelua #meidänEspoo hyväksi

Vaaleja ei tehdä yksin - lähde mukaan

Kerro millainen on Sinun Espoosi