MEIDÄN TÄRKEIMMÄT - PALVELUT

Meillä kaikilla on tärkeitä ja rakkaita ihmisiä, nuoria ja vanhoja, joille toivomme parasta, unohtamatta itseämme. Se, minkälaisen alun elämäänsä nuorimmat meistä saavat ja miten nopeasti vanhempana pääsee hoitoon, ratkaistaan tällä hetkellä pitkälti Espoon omilla päätöksillä.

Sinulla ja minulla on kokemuksia Espoon palveluista. Toiset palvelut toimivat hyvin, toisiin joutuu jonottamaan liian pitkään. Tarvitsemme elämämme aikana hyvin erilaisia palveluja, ja me kaikki toivomme, että saamme niitä silloin kuin tarvitsemme. Kunnan yksi merkittävimmistä tehtävistä onkin hyvinvoinnin edistäminen.


Tavoitteita seuraavalle valtuustokaudelle:

  1. Espoon tulee panostaa asukkaiden hyvinvointiin, tarjota tukea ja apua oikea-aikaisesti
  2. Jokaisen espoolaisen pitää saada tarvitsemansa palvelut ajoissa niitä tarvitessaan
  3. Koulujen tulee olla turvallisia ja terveellisiä
  4. Palveluiden on oltava saavutettavia, ja liikkumisen mahdollisuuksia on kehitettävä niin julkisen kuin kevyen liikenteenkin osalta sekä omalla autolla tapahtuvan liikkumisenkin sujuvoittamiseksi
  5. Lapsia ja nuoria tulee kuulla päätöksenteossa ja nuorisotyön resurssit on turvattava

Turvallinen ja sujuva arki edistää kaikkien hyvinvointia. Perheiden hyvinvointi ja arkea helpottavat ratkaisut on nostettava etusijalle päätöksenteossa. Espoo on tiennäyttäjä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa. Espoo on kasvava kaupunki, jonka suurena haasteena tulee olemaan laadukkaiden palveluiden järjestäminen kaikille asukkaille.


Palvelut Espoossa
Espoo kokee suuren rakenteellisen muutoksen tulevina vuosina. Tästä huolimatta ja ehkä jopa tämän takia terveyspalveluiden tulee olla helposti saavutettavissa. Kehitetään innovatiivisia ja helposti saavutettavia terveyspalveluiden muotoja, kuten iltaneuvolat, pop up -terveyspisteet, joissa voi saada mm. infulenssarokotteen ja mittauttaa verenpaineen. Liikutetaan terveyspalveluita käyttäjien luokse niin paljon kuin se on mahdollista. Arkea helpottavat ratkaisut tukevat kuntalaisten arkea.

Kouluterveydenhuoltoon, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin sekä ennaltaehkäiseviin matalankynnyksen palveluihin panostetaan Espoossa. Siirretään palveluiden painopistettä varhaiseen tukee ja tarjotaan palveluja oikea-aikaisesti.

Perheille on tarjottava helposti saavutettavissa olevia palveluja arjen tueksi ja näille palveluille on turvattava riittävä rahoitus. Perheitä tulee tukea moniammatillisessa yhteistyössä, jossa on mukana varhaiskasvatus, koulu sekä sosiaali- ja terveyspalvelut (perhesosiaalityö, lastensuojelu ja tarvittavat terveyspalvelut). Tämä voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista, mutta tärkeintä on, että tarvittava palvelu on saatavissa viipymättä. Espoossa pitää huolehtia myös siitä, että palveluiden työntekijöillä on maltillisesti asiakkaita kerrallaan, näin he voivat antaa aikaa ja asiantuntemustaan tukea tarvitseville kuntalaisille.


Espoossa on tunnustettava, että varhainen tuki, ennaltaehkäisevät palvelut, laadukas varhaiskasvatus ja koulut, hyvät harrastusmahdollisuudet sekä laajasti toimiva nuorisotyö tukevat lapsia, nuoria ja perheitä. Koulu on paikka, jossa voi tavoittaa koko ikäluokan, ja tässä tarvitaan yhteistyötä kodin, koulun, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kolmannen sektorin kesken. Näiden toimijoiden yhteistyöllä vähennetään lasten ja nuorten syrjäytymistä.


Varhaiskasvatus ja koulut
Espoossa päiväkodit ja koulut ovat terveitä ja turvallisia paikkoja lapsille, nuorille ja aikuisille. Koulukiusaamiseen täytyy puuttua ja etsiä keinot, joilla kiusaamiseen voidaan puuttua myös koulupäivän ulkopuolella. Kiusaaminen on tunnistettava myös päiväkodeissa.

Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat pitää ottaa vakavasti. Oireisiin on puututtava ja kartoitukset tehtävä. On myös varauduttava tulevina vuosina yhä useamman koulun ja päiväkodin korjaustarpeeseen. Espoossa on pidettävä huolta lapsista ja aikuisista eikä kenenkään terveys saa olla taloudellisesta tilanteesta riippuvainen.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tulee olla tarjolla riittävästi henkilökuntaa ja resursseja oppilaiden tukemiseen ja ohjaukseen. Oppivelvollisuuden laajentaminen toteutuu Espoossakin, ja sen kautta nuorten hyvinvointi lisääntyy ja (blogi: Oppivelvollisuuslain lupaus on lunastettava) koulutuksensa keskeyttäneiden määrä vähenee.

Moni haluaa muuttaa Espooseen muualta Suomesta. Espoossa halutaan perustaa perheitä, koska täällä huolehditaan hyvin lapsista ja nuorista. Espoo-lisä ei ole leikkurissa ja päiväkodit, koulut ja palvelut ovat lähellä.


Nuoret Espoossa
Espoossa on Suomen suurin nuorisovaltuusto ja sen jäsenillä on upeat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa nuorten asioihin Espoon päätöksenteossa. Espoon tulee pysyä tiennäyttäjänä lasten ja nuorten kuulemisessa ja antaa heille aitoja vaikuttamismahdollisuuksia päiväkodeissa, kouluissa ja muussakin päätöksenteossa. Espoosta löytyy innovaatioita myös sähköisten verkkodemokratiatyökalujen kehittämiseen.

Nuorilta pitää kysyä heidän mielipiteitään ja etsiä heidän kanssaan ne osallistamisen ja vaikuttamisen muodot, jotka ovat heille luontevia. Tässä oikea tie on käyttää hyödyksi sosiaalista mediaa, oppilaskuntia, harrastusryhmiä jne. Onnistumisen kokemukset osallistumisesta, vaikuttamisesta ja kuulluksi tulemisesta ohjaavat nuoria kohti aktiivista kansalaisuutta.

Nuorisotyö jalkautuu yhä enemmän kouluihin ja oppilaitoksiin. Nuorisotaloilla tavoitetaan vain osa nuorista, pitää mennä sinne, missä nuoret luonnostaan ovat. Koulunuorisotyöllä voidaan tukea koulun työtä yhteisöllisyyden ja kaverisuhteiden luomisessa. Nuorten arjessa ei ole koskaan liikaa luotettavia aikuisia, jokainen ammattilainen tarvitaan nuorten arjen tukemisessa.


Nuorten palveluja kehitetään entisestään. Ohjaamotoiminta on vakiintunut yhdeksi nuorten palveluksi Espoossa, ja se on kaikkien nuorten saavutettavissa. Nuorten sosiaali- ja terveyspalveluissa ammattilaisilla tulee olla aikaa nuorille, palveluihin pitää päästä viipymättä ja arvioitava nuoren palvelutarve häntä kuunnellen.

Nuorisotyö on myös moniammatillista työtä eri ammattikuntien kanssa nuoren parhaaksi. Espoossa tarvitaan perinteistä nuorisotyötä, mutta myös etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa. Nämä työmuodot löytävät ja tukevat niitä nuoria, joiden arjen haasteet ovat jo ehtineet kasautua. Yhdessä nuoren kanssa löytyy polku eteenpäin ja jokaiselle omannäköinen elämä.